Afrikaanse Letterkundige Kritiek. Die Raad van die Suid 2019-01-10

Afrikaanse Letterkundige Kritiek Rating: 7,3/10 1064 reviews

Die Raad van die Suid

Afrikaanse Letterkundige Kritiek

Die inhoud was meestal van wetenskaplike aard en word hier dus nie nader bespreek nie. Dit spreek egter vanself dat met ongeveer 'n vyftiental resensente dit moeilik gaan om die eenheid op krieties gebied te handhaaf. Soos in die geval van die vorige wet mag enige lid van die publiek 'n beslissing van 'n komitee oor 'n publikasie verkry. Die vertelperspektief kan as literêre middel oorweeg word, soos met die gebruik van die -narratief. Die verslag van dié kommissie word in 1956 in die Volksraad ter tafel gelê en in 1957 gepubliseer, maar die verreikende voorstelle in verband met beheer word uiteindelik nie deur die Regering aanvaar nie. Die Letterkundige Kommissie het hom in hierdie jaar vir alleenbekroning aanbeveel, maar hy deel die prys met Totius en C.

Next

Konfrontasies : letterkundige opstelle en kritiek 1961

Afrikaanse Letterkundige Kritiek

Tydens sy tyd in Nederland maak hy van die geleentheid gebruik om gereeld konserte, toneelopvoerings en museums te besoek en tydens vakansies reis hy na ander dele van Wes-Europa. In die era voor verstedeliking oorheers nasionale en stamverwante sages, rekenskap van gebruike en die oorsprong van die wêreld, en mites wat soms morele en geestelike boodskappe vervat. Daar het hy gou bekend geword as een van die belangrikste telers van volbloedperde en rasegte merinoskape in die destydse Transvaal. My primêre navorsingsprojek fokus op voorstellings van gender en geweld in Suid-Afrikaanse tekste. Erlank Eitemal in hierdie kapasiteit opvolg en in 1979 is hy besoekende professor in Afrikaans aan die Universiteit van Kaapstad. Oor literêre tydskrifte handel Gerrit Olivier Va. Dis miskien hier die beste plek om ook melding te maak van 'n paar werke oor ons beeldende kunste.

Next

Afrikaanse Gedigte

Afrikaanse Letterkundige Kritiek

Vir haar mede-wagenote was sy onaantasbaar. Ek dink Suid-Afrikaners in die postapartheid-milieu is besig om te soek na nuwe maniere om met die verlede om te gaan. Smit sou as die hoofredakteur optree, maar nog vóór die verskyning van die eerste nommer was daar pogings om sy posisie as uitgewer by die Afrikaanse Pers-Boekhandel te bemoeilik. Hier het die kriticus nie te doen gehad met die swak probeerslae van skrywers wat nog geworstel het met die elementêre tegniek nie, maar met begenadigde kunstenaars wie se werk die kriticus kon inspireer tot 'n herskepping van die geestelike persoonlikheid van die skrywer. Van den Heever bespreek op openhartige wyse ons volksgebreke, en toon ook die weg aan waarlangs die volk moet opklim tot die hoëre kultuuruitings. As voortsetting van die Donga-lyn en die samizdat-uitgawes van Wurm en Izwe verskyn Inspan Johannesburg, 1978- , wat periodiek verskyn, skeppende bydraes in Afrikaans en Engels van skrywers soos Jeanne Goosen, Johan van Wyk, Rosa Keet en Phil du Plessis opneem en ook kort beskouinge veral oor sensuur publiseer.

Next

Letterkunde

Afrikaanse Letterkundige Kritiek

Die prys word toegeken aan Johan van Zyl van Kaapstad. In 2000 is die Perinatale Probleem Identifiseringsprogram ontwikkel wat 'n databasis skep vir perinatale sterftes in Suid-Afrika. In die sestigerjare verbied die Publikasieraad by herhaling uitgawes van die tydskrif Scope, wat dan later deur die Hooggeregshof ter syde gestel word. Dit behoort ons op die hoogte te hou van kultuuruitinge en -strominge in ander lande. Hy publiseer van sy gedigte in verskeie tydskrifte, insluitende die Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring, Standpunte en Tydskrif vir Letterkunde. Hy het sy bes gedoen om gedurende die eerste twee skoolvakansies sy streng vader in te lig oor die nadele van skoolgaan, maar dit het niks gehelp nie.

Next

Konfrontasies : letterkundige opstelle en kritiek 1961

Afrikaanse Letterkundige Kritiek

Geldenhuys ontvang die prys vir sy bydrae oor vier dekades tot die vakgebied van Politieke Wetenskap, en in die besonder tot die ontwikkeling van Internasionale Verhoudinge as 'n dissipline in eie reg. Literatuur word onderskei van lektuur of leesstof, wat alle geskrewe werk insluit, deur die estetiese universele waarde wat dit besit. Ek hoor haar eerste boek verskyn, maar sien geen resensies nie, kom nie daarby uit om dit self te lees nie. Die versameling poësie kan moontlik as die begin van die -beweging in die Afrikaanse literatuur beskou word. Calitz word veral vereer vir sy bydrae in die Owerheidsekonomie en Owerheidsfinansies, asook die wyse waarop hy sy akademiese kennis in diens van Suid-Afrika aanwend. Die tematiese en tegniese vernuwing wat hierdie instelling tot gevolg het, bring mee dat die Sestigers dikwels 'n mitologiese raamwerk as basis van 'n roman gebruik en o.

Next

P.C. Schoonees, Die prosa van die tweede Afrikaanse beweging · dbnl

Afrikaanse Letterkundige Kritiek

Enige lid van die publiek is geregtig om publikasies vir beoordeling aan die Raad voor te lê, terwyl iemand - 'n skrywer, uitgewer of invoerder - by enige afdeling van die Hooggeregshof en daarna ook by die Appèlhof appèl kan aanteken indien hy hom deur 'n verbod veronreg voel. Met die blad is verenig die A. Vir ons tydskrifte meen ek is die tyd tans gekom vir 'n breër behandeling van die literatuur, vir 'n intenser meelewe in die literêre strominge van die wêreld, sonder welke dit onmoontlik is om die literatuur van enige land te begryp. Preller besef wel deeglik die kultuur-historiese waarde van hierdie intrige-roman, maar dit belet hom nie om die letterkundige gebreke daarvan met onomwonde duidelikheid aan te toon nie. Sien in Wiktionary, die vrye woordeboek. Colombo van Prosper Mérimée het hy ook daarvoor vertaal 1920. Daar stuit mens telkens op gedagtes van die skrywer self.

Next

Konfrontasies : letterkundige opstelle en kritiek 1961

Afrikaanse Letterkundige Kritiek

Ons moet in staat wees om 'n blik oor die gehele wetenskap te werp, en op dié wyse alleen kan ons die onderlinge verband tussen die verskillende dele en die grote geheel begryp. Hierin vind hy aansluiting by die Nederlandse Tagtigers en die Engelse en Duitse romantiese poësie. Hy behandel die vertalings van beide die Eerste en Tweede Bewegings, en gee ook besonderhede van die vertaalmetode en die moeilikhede wat die vertalers ondervind het. Deur sy verstandige stadig-oor-die-klippers-taktiek het hy veel gedoen om die ou vooroordele teen die moedertaal weg te ruim, terwyl sy kragtige artiekels onder die nom de plume Jan van Rozenburg 'n groot stoot aan die nasionale beweging gegee het. Oldewage se navorsing fokus op vis-parasiete en die gebruik daarvan as wagte vir water gehalte.

Next

Konfrontasies : letterkundige opstelle en kritiek 1961

Afrikaanse Letterkundige Kritiek

Daar is twaalf lesers wat hul stemme uitbring. Aan hom moet ook gegee word wat sy smaak bevredig en wat enigsins 'n vergelyking kan deurstaan met die letterkundige voortbrengsels van die buiteland. Hulle verlang 'n vertroubare inligtingsdiens. Die faktore wat hierdie ontwikkeling begunstig, is die opkoms van biblioteke - veral die staatsgefinansierde provinsiale biblioteekdienste - wat die verkoop van goeie boeke stimuleer, en die feit dat uitgewers op die terrein van ligte ontspanningslektuur nie met die tydskrifte kan kompeteer nie. In 1970 smelt Nasionale Boekhandel en Tafelberg onder laasgenoemde se imprimatuur saam tot een uitgewery, wat sedert 1975 onder die leiding van D.

Next

Koos Kombuis oor die stand van literêre kritiek in Afrikaans

Afrikaanse Letterkundige Kritiek

Ná die partytjie sien ek haar vir jare lank glad nie. Vanaf die begin van 1944 word hy aangestel as hoogleraar in Afrikaans-Nederlands aan die Rhodes Universiteitskollege in Grahamstad. Met die verskyning van Van Wyk Louw se Vernuwing in die prosa 1961 , waarvan die grootste deel in 1957 en 1958 as praatjies deur die Nederlandse Radio Hilversum Wereldomroep uitgesaai is, word die Afrikaanse prosa nog verder aan 'n skerp kritiese ondersoek onderwerp. Saam met onder andere Breyten Breytenbach word hy as een van die letterkunde-beweging, die Sestigers, beskou. Skrywers soos , , , en vergestalt die neiging om interne eerder as eksterne realiteite neer te pen.

Next

Gustav Prellerprys vir Literatuurwetenskap en Letterkundige Kritiek

Afrikaanse Letterkundige Kritiek

Deur sy bemiddeling kom die Vlaamse letterkundige Rob Antonissen in 1951 na Suid-Afrika en word hy aangestel as dosent aan Rhodes Universiteit en volg Louw as hoogleraar op wanneer hy besluit om die professoraat in 1957 te laat vaar. Etienne Leroux - in 1980 ter syde gestel - Struisbaaiblues André le Roux - intussen opgehef -, Donderdag of Woensdag - in 1983 opgehef - en Stanley Bekker en die boikot albei John Miles , Kommas uit 'n boomzol en Sonneskyn en Chevrolet albei Dan Roodt en Te hel met ouma! Hy ken die mense deur en deur, en in eenvoudige, ongekunstelde taal, wat uitstekend pas by sy onderwerp, vertel hy die ervarings van eenvoudige siele. Die lewenswa kom by Brandewynshoogte, Praatdrif, Skinderkrans, ens. Bouman het 'n kultuurdaad van groot betekenis verrig deur die samestelling van 'n reeks karakteristieke van ons vernaamste skilders. In 1935 wen hy die Hertzogprys vir Die ryke dwaas saam met C.

Next